fbpx
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Meet CLIFF B.V.

Artikel 1 Algemeen

1.1 De Opdrachtgever zoals genoemd in de offerte geeft Meet CLIFF B.V. (KVK: 67547850 ; hierna ‘Meet CLIFF’) de opdracht voor de werkzaamheden zoals genoemd in dezelfde offerte.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de offerte. Op een geaccordeerde offerte zijn deze algemene voorwaarden dus van toepassing. Een geaccordeerde offerte en algemene voorwaarden worden gezien als verstrekking van een opdracht.

Artikel 2 Wijzigingen

2.1 Wijzigingen aan de opdracht kunnen slechts worden doorgevoerd met instemming van beide partijen.

2.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan wezenlijke wijzigingen in de opdracht door te voeren nadat deze door Meet CLIFF zijn aanvaard. Kleine wijzigingen worden in overleg met en door Meet CLIFF geaccepteerd voor zover deze, naar inzicht van Meet CLIFF, de aard en essentie van de oorspronkelijke opdracht niet wijzigen. Deze wijzigingen worden kosteloos door Meet CLIFF in de uiteindelijke levering verwerkt.

2.3 Indien de wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht naar inzicht van Meet CLIFF van dusdanige omvang zijn, dat de aard en essentie van deze oorspronkelijke opdracht wijzigt, wordt de oorspronkelijke opdracht aangehouden en zal Opdrachtgever eventueel een nieuwe opdracht aan Meet CLIFF kunnen verstrekken, waarin de betreffende wijzigingen zijn doorgevoerd. Het verstrekken van een dergelijke nieuwe opdracht brengt geen gevolgen met zich mee voor de lopende opdracht, tenzij door beide partijen anders overeengekomen.

2.4 Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube, Google+ en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. Meet CLIFF is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten, al dan niet als gevolg van updates of patches.

Artikel 3 Uitvoering

3.1 Meet CLIFF zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Meet CLIFF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Meet CLIFF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Meet CLIFF zijn verstrekt, heeft Meet CLIFF het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Kosten en Betaling

4.1 De administratiekosten van het working budget (mediabudget) zijn 2%. Mediabudget wordt voor aanvang van de inzet hiervan belast. Als de betaling niet voldaan is voor de aanvang van de inzet heeft Meet CLIFF het recht de inzet uit te stellen tot de betaling is voldaan.

4.2 Van het non-working budget (ontwikkelingskosten) wordt 50% voor aanvang van de opdracht en 50% na afronding van de opdracht belast.

4.3 Bij wanbetaling of niet tijdige betaling heeft Meet CLIFF het recht de uitvoering van de uiteindelijke opdracht op te schorten totdat alle opeisbare bedragen zijn betaald.

4.4 De standaard betaaltermijn is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Levertijden

5.1 De oplevering vindt plaats binnen een redelijk termijn na het verstrekken van de opdracht, gekeken naar de aard van de te verrichten prestaties en de omstandigheden. Conform briefing Opdrachtgever en bijbehorende deadlines.

Artikel 6 Intellectueel Eigendomsrecht

6.1 Meet CLIFF behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.2 Meet CLIFF is gerechtigd de werkzaamheden die voor Opdrachtgever worden verricht te gebruiken voor acquisitiedoeleinden, bijvoorbeeld door het vermelden van een case op de website.

6.3 Meet CLIFF heeft het intellectueel eigendomsrecht over de uitwerking van creatieve ideeën die bedacht zijn binnen en betrekking hebben op de opdracht. Meet CLIFF behoudt zich daarom ook het exclusieve recht tot uitvoer van de creatieve ideeën. Mocht Opdrachtgever om wat voor reden dan ook gebruik willen maken van creatieve ideeën bedacht binnen de opdracht door Meet CLIFF, maar deze niet door Meet CLIFF uit willen laten voeren, dient overeenstemming worden te bereikt met Meet CLIFF over de afkoop en overdracht hiervan.

6.4 Wanneer creatieve ideeën binnen een opdracht niet tot praktische uitvoer komen en wanneer deze niet binnen 90 dagen na oplevering worden afgekocht door Opdrachtgever, heeft Meet CLIFF het recht de creatieve ideeën te gebruiken binnen opdrachten voor andere opdrachtgevers.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Meet CLIFF kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke materiële of immateriële schade dan ook als gevolg van de uitvoer van de opdracht.

7.2 Meet CLIFF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van social platforms.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging

8.1 Opzegging van een opdracht vanuit Opdrachtgever is mogelijk met goedkeuren van Meet CLIFF, waarbij Meet CLIFF het recht heeft gemaakte kosten volledig te belasten. Dit geldt ook voor eventuele uit vertraging voortvloeiende (extra) kosten zoals genoemd in artikel 3.2.

8.2 Indien Opdrachtgever enige verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Meet CLIFF het recht zonder rechterlijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het omgekeerde is eveneens van toepassing.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

9.1 Zowel Meet CLIFF als Opdrachtgever zullen iedere informatie die door de andere verstrekt wordt beschouwen als vertrouwelijk en deze vertrouwelijke informatie niet bekendmaken aan enige andere persoon of zelf gebruiken voor enig ander doel zonder overleg.

meet CLIFF B.V.